La llei espanyola de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal es recull en la Llei 11/2021 de 9 de juliol.
Des de l’11 de juliol de 2021 no podran pagar-se en efectiu les operacions amb un import igual o superior a 1.000 euros en les quals una de les parts actuï com a empresari o professional.

Inclou IVA i retenció?

Per a determinar si se supera el límit es tindrà en compte l’import NET total de l’operació, per la qual cosa es té en compte l’IVA i la retenció.

Sanció per incompliment

L’incompliment de la limitació de pagaments en efectiu es considera una infracció administrativa greu. Tant el pagador com el que rep els diners respondran de manera SOLIDÀRIA de la infracció comesa i de la sanció que s’imposi. Hisenda podrà dirigir-se a qualsevol d’ells per a cobrar-la. Serà del 25% de la quantia pagada en efectiu de manera indeguda.


Fraccionament de pagament d’una operació

A l’efecte del càlcul del límit se sumessin tots els imports de tots els pagaments en què s’hagi pogut fraccionar el lliurament de bé o prestació de serveis.

Arrendament d’immobles

Si el llogar s’efectua a un empresari o professional, l’operació estarà sotmesa al límit de pagament en efectiu. Si com a persona física llogues un immoble destinat exclusivament a habitatge no seràs considerat empresari (tret que comptes amb una persona ocupada amb contracte laboral).

Pagament de nòmines

L’abonament de les nòmines als teus empleats sí que estarà subjecte al límit de pagaments en efectiu. Tingues en compte que el límit s’aplica a cadascun dels treballadors i no al total de nòmines pagades per l’empresa.

Pagament a restaurants

Si cadascun paga el seu propi menú es tracta d’operacions independents pel que no estarà subjecta al límit. Per contra, si es contracta un servei per a tots els comensals de manera conjunta i amb un preu tancat si estarà subjecta al límit de pagament en efectiu.

Operacions entre particulars

Quan cap de les parts actua com a empresari o professional, l’operació no està subjecta a la limitació de pagaments en efectiu.