Inici / Serveis / Assessoria fiscal comptable

Assessoria fiscal comptable

Servei d’assessorament i tràmit sobre:

 • Planificació comptable
 • Confecció de la comptabilitat, adaptada al Pla General Comptable de cada sector
 • Requeriments de factures i documents comptables
 • Elaboració de balanços i comptes de pèrdues i guanys
 • Formació d’inventaris
 • Amortizacions, regulacions i tancament de la comptabilitat al final de l’exercici econòmic
 • Confecció de comptes anuals
 • Confecció d’estats econòmics i comptables
 • Anàlisis financers i econòmics
Impostos
 • Impost sobre la renta de les persones físiques
 • Impost sobre el patrimoni
 • Impost sobre societats
 • Impost sobre successions i donacions
 • Impost No-Residents