Regulació del contracte fix-discontinu darrere la reforma laboral 2022

El Reial decret llei 32/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reforma laboral, la garantia de l’estabilitat en l’ocupació i la transformació del mercat de treball (amb efectes de 30 de març de 2022) ha realitzat una modificació de l’article 16 del ET sobre el contracte fix discontinu que ha suposat la desaparició de la diferència entre contractes fixos periòdics i fixos discontinus, una nova definició del concepte (el que és decisiu és l’objecte o la naturalesa dels treballs realitzats, de caràcter estacional o vinculats a activitats productives de temporada, o per al desenvolupament dels que no tinguin aquesta naturalesa però que, sent de prestació intermitent, tinguin períodes d’execució certs, determinats o indeterminats), la possibilitat que puguin desenvolupar-se, a través de la contractació fixa -discontínua, les activitats realitzades a l’empara de contractes mercantils o administratives, i, no menys important, la possibilitat de formalitzar un contr ato fix-discontinu entre una empresa de treball temporal i una persona contractada per ser cedida.

Els extrems de la nova regulació del contracte fix discontinu són:

Objecte

El contracte per temps indefinit fix-discontinu es concertarà per a:

Treballs de naturalesa estacional.
Treballs vinculats a activitats productives de temporada.
El desenvolupament daquells que no tinguin naturalesa estacional o de de temporada però que, sent de prestació intermitent, tinguin períodes dexecució certs, determinats o indeterminats.
Prestació de serveis en el marc d’execució de contractes mercantils o administratives que, previsibles, formin part de l’activitat ordinària de l’empresa.
Entre una empresa de treball temporal i una persona contractada per ser cedida (art. 10.3 la Llei 14/1994, d’1 de juny).

Formalització

El contracte de treball fix-discontinu s’haurà de formalitzar necessàriament per escrit (art. 8.2 del ET) i haurà de reflectir els elements essencials de l’activitat laboral, entre d’altres, la durada del període d’activitat, la jornada i la seva distribució horària, si bé aquests darrers podran figurar amb caràcter estimat, sens perjudici de la seva concreció en el moment de la crida.

Contrates i subcontrates

El contracte fix discontinu es podrà concertar per al desenvolupament de treballs consistents en la prestació de serveis en el marc de l’execució de contractes mercantils o administratives que, sent previsibles, formin part de l’activitat ordinària de l’empresa.

Quan la contractació fixa-discontínua es justifiqui per la celebració de contractes, subcontractes o amb motiu de concessions administratives, els períodes d’inactivitat només es poden produir com a terminis d’espera de recol·locació entre subcontractacions.

En aquests supòsits, els convenis col·lectius sectorials poden determinar un termini màxim d’inactivitat entre subcontractes, que, si no hi ha previsió convencional, serà de tres mesos. Una vegada complert aquest termini, l’empresa ha d’adoptar les mesures conjunturals o definitives que siguin procedents, en els termes que preveu aquesta norma.

Regulació via conveni col·lectiu: crida, borsa sectorial d’ocupació

1. Crida

Mitjançant conveni col·lectiu o, si no, acord d’empresa, s’establiran els criteris objectius i formals pels quals s’ha de regir la crida de les persones fixes-discontínues. En tot cas, la crida s’ha de fer per escrit o per un altre mitjà que permeti deixar constància de la deguda notificació a la persona interessada amb les indicacions precises de les condicions de la seva incorporació i amb una antelació adequada.

Sense perjudici de l’anterior, l’empresa haurà de traslladar a la representació legal de les persones treballadores, amb la suficient antelació, a l’inici de cada any natural, un calendari amb les previsions de crida anual, o, si escau, semestral, així com les dades de les altes efectives de les persones fixes discontínues una vegada es produeixin.

Les persones fixes-discontínues podran exercir les accions que siguin procedents en cas d’incompliments relacionats amb la crida, iniciant-se el termini des del moment de la manca d’aquesta o des del moment en què la coneguessin.

2. Borsa sectorial d’ocupació

Els convenis col·lectius d’àmbit sectorial podran establir una borsa sectorial d’ocupació en què es podran integrar les persones fixes-discontínues durant els períodes d’inactivitat, amb l’objectiu d’afavorir-ne la contractació i la formació contínua durant aquests, tot això sense perjudici de les obligacions en matèria de contractació i crida efectiva de cadascuna de les empreses en els termes previstos en aquest article.

3. Celebració a temps parcial dels contractes fixos-discontinus

La modificació de l’article 16 del ET, amb vigència des del 30 de març de 2022, suposa que els treballs discontinus que es repeteixin en dates certes no tindran, a partir de la data indicada, la consideració de contractes a temps parcial celebrats per temps indefinit , sinó que tindran la consideració de contractes fixos-discontinus (BNR 1/2022). Això no obstant, els convenis esmentats podran acordar, quan les peculiaritats de l’activitat del sector així ho justifiquin, la celebració a temps parcial dels contractes fixos-discontinus, i l’obligació de les empreses d’elaborar un cens anual del personal fix-discontinu.

4. Període mínim de crida anual i quantia per fi de crida

Els convenis també podran establir un període mínim de crida anual i una quantia per fi de crida a satisfer per les empreses a les persones treballadores, quan coincideixi amb la terminació de l’activitat i no es produeixi, sense solució de continuïtat, una nova crida .

Absència de discriminació

Les persones treballadores fixes-discontínues no podran patir perjudicis per l’exercici dels drets de conciliació, absències amb dret a reserva de lloc de treball i altres causes justificades sobre la base de drets reconeguts a la llei o als convenis col·lectius.

Càlcul de l’antiguitat

«Les persones treballadores fixes-discontínues tenen dret que la seva antiguitat es calculi tenint en compte tota la durada de la relació laboral i no el temps de serveis efectivament prestats, a excepció de les condicions que exigeixin un altre tractament en atenció a la seva naturalesa i sempre que respongui a criteris d’objectivitat, proporcionalitat i transparència».

Com veiem lart. 16.6 del ET en la seva nova redacció genera certa inseguretat jurídica ja que primer concreta que «les persones treballadores fixes-discontínues tenen dret que la seva antiguitat es calculi tenint en compte tota la durada de la relació laboral i no el temps de serveis efectivament prestats» i, posteriorment, sobre aquesta regla es matisa una excepció per al còmput «aquelles condicions que exigeixin un altre tractament en atenció a la seva naturalesa i sempre que respongui a criteris d’objectivitat, proporcionalitat i transparència». Sota la nostra interpretació, els treballadors/ores fixos discontinus tenen dret que la seva antiguitat es calculi tenint en compte tota la durada de la relació laboral i no el temps de serveis realitzats.

Informació sobre l’existència de vacants amb caràcter fix ordinari

L’empresa haurà d’informar les persones fixes-discontínues i la representació legal de les persones treballadores sobre l’existència de llocs de treball vacants de caràcter fix ordinari, de manera que aquelles puguin formular sol·licituds de conversió voluntària, de conformitat amb els procediments que estableixi el conveni col·lectiu sectorial o, si no, l’acord d’empresa.

Formació

Les persones treballadores fixes-discontínues tindran la consideració de col·lectiu prioritari per accedir a les iniciatives de formació del sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral durant els períodes d’inactivitat.

Altres modificacions realitzades per la reforma laboral 2022 que afecten el contracte fix-discontinu

ETT

La modificació de l’article 16 del ET estableix que es podrà subscriure un contracte fix-discontinu entre una empresa de treball temporal i una persona contractada per ser posada en disposició d’empreses usuàries diferents. En conseqüència, es modifica l’apartat 3 de l’article 10 de la Llei 14/1994, d’1 de juny, per la qual es regulen les empreses de treball temporal, de la manera següent:

  • «3. L’empresa de treball temporal també pot subscriure amb el treballador un contracte de treball per a la cobertura de diversos contractes de posada a disposició successius amb empreses usuàries diferents, sempre que aquests contractes de posada a disposició estiguin plenament determinats en el moment de la signatura del contracte. de treball i responguin en tots els casos a un supòsit de contractació dels contemplats a l’article 15.2 de l’Estatut dels Treballadors, havent de formalitzar-se en el contracte de treball cada posada a disposició amb els mateixos requisits previstos a l’apartat 1 i en les seves normes de desenvolupament reglamentari.
  • Igualment, les empreses de treball temporal podran celebrar contractes de caràcter fix-discontinu per a la cobertura de contractes de posada a disposició vinculats a necessitats temporals de diverses empreses usuàries, en els termes previstos a l’article 15 de l’Estatut dels Treballadors, coincidint en aquest cas els períodes d’inactivitat amb el termini d’espera entre aquests contractes. En aquest supòsit, les referències efectuades a l’article 16 de l’Estatut dels Treballadors a la negociació col·lectiva s’entenen efectuades als convenis col·lectius sectorials o d’empresa de les empreses de treball temporal. Aquests convenis col·lectius també poden fixar una garantia d’ocupació per a les persones contractades sota aquesta modalitat».
Règim aplicable al personal laboral del sector públic

Els contractes per temps indefinit i indefinit fix-discontinu es poden subscriure quan resultin essencials per al compliment dels fins que les administracions públiques i les entitats que conformen el sector públic institucional tingui encomanats, prèvia expressa acreditació.

Si per a la cobertura d’aquestes places cal una taxa de reposició específica, cal l’autorització del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública.

Igualment es podran subscriure contractes de substitució per cobrir temporalment un lloc de treball fins que finalitzi el procés de selecció per a la seva cobertura definitiva, d’acord amb els principis constitucionals d’igualtat, mèrit i capacitat i en els termes establerts a la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat a l’ocupació pública.

Beneficis a la cotització a la Seguretat Social aplicables als expedients de regulació temporal d’ocupació i al Mecanisme RED

No es considerarà incomplert aquest compromís de manteniment d’ocupació associat al gaudi d’exoneracions quan el contracte de treball s’interrompi per la fi de la crida de les persones amb contracte fix-discontinu, quan aquest no suposi un acomiadament.

Normativa: