Declaració d’ajudes a l’IRPF

D’acord amb el que estipula l’Agència Tributària a la seva pàgina web, les ajudes que han pogut percebre els autònoms i s’han de declarar aquest any es poden dividir en quatre tipus:

1. Subvencions – Ajuda econòmica, pública o privada, realitzada a un particular, persona física o jurídica sense obligació de reemborsar-la.

2. Indemnitzacions – Compensació econòmica, pública o privada, destinada a reparar danys produïts als béns o a les persones.

3. Prestacions – Les prestacions són ajuts que la seguretat social o altres entitats anàlogues (per exemple; mutualitats, col·legis professionals…) atorguen a favor dels seus beneficiaris, per atendre les seves necessitats.

4. Subvenció com a guany patrimonial – Com ara els ajuts a la compra o rehabilitació d’habitatge.

Ajuts i prestacions que l’autònom no ha d’incloure a la RENDA 2021

Per contra, hi ha algunes ajudes i prestacions que l’autònom no haurà d’incloure a la declaració d’IRPF d’aquest any.

Segons l’article 7 de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l’impost sobre la renda de les persones físiques, hi ha una sèrie d’ajudes i prestacions que s’especifiquen com a exemptes:

1) Prestacions per maternitat o paternitat

Des d’aquell moment, tant la prestació percebuda a causa de la baixa per maternitat com per paternitat queden exemptes de tributar per IRPF (Gràcies a una sentència del Suprem).

2) Prestacions per Incapacitat Permanent o absoluta

Els autònoms poden tenir dret a la incapacitat permanent absoluta en cas que se’ls reconegui una incapacitat per a qualsevol professió i no podran fer cap activitat remunerada.

En tots dos casos, tant la incapacitat permanent com absoluta, l’esmentat article 7 eximeix de tributar pels diners percebuts per aquestes prestacions.

3) Rendes mínimes d’inserció

La quantia màxima que queda fora de la renda és de 1,5 vegades l’IPREM.

Ara bé, l’Ingrés Mínim Vital -segons la norma que el regula- de moment no està entès dins aquestes rendes.

4) Capitalització de l’atur

La prestació per desocupació en forma de pagament únic per emprendre un negoci o fer-se autònom està exempta de declarar a l’IRPF.

5) Les herències i donacions

Els diners percebuts d’una herència no s’han d’incloure a l’IRPF perquè tributen a l’impost de donacions i successions.

6) Plans d’estalvi a llarg termini

Els rendiments positius del capital mobiliari procedents dels nous plans d’estalvi a llarg termini estaran exempts sempre que el contribuent no disposi del capital resultant del pla abans de finalitzar el termini de 5 anys des de la seva obertura.

7) Indemnitzacions d’assegurances

Les indemnitzacions d’assegurances d’accident per responsabilitat civil no tributaran a l’IRPF, però només per la quantia establerta legalment o la que marqui la sentència judicial.