Deduïbilitat de les quotes d’IVA

La Direcció General de Tributs fa una anàlisi de la deduïbilitat de les quotes d’IVA suportat en l’adquisició i pels subministraments relatius a aquesta adquisició realitzada per una persona física que exerceix una activitat econòmica com a autònoma i utilitza un vehicle que no és de la seva propietat.

Criteri de la Resolució Vinculant

El criteri que determina l’esmentada Resolució Vinculant de la DGT és el següent:

«En virtut del que disposa aquest article per a que es generi el dret a la deducció de quotes suportades per l’adquisició de béns o recepció de serveis cal, en principi, que l’afectació a l’activitat empresarial sigui directa i exclusiva. Això no obstant, s’admet l’afectació parcial quan sigui un bé d’inversió l’objecte de l’adquisició, la importació, l’arrendament o la cessió d’ús per un altre títol.
(…)
(…) es pot concloure assenyalant que, en particular, les quotes suportades per l’adquisició de combustible seran deduïbles sempre que el seu consum s’afecti al desenvolupament de l’activitat empresarial o professional del subjecte passiu i en la mesura que s’utilitzi previsiblement en el desenvolupament de l’activitat econòmica esmentada, igual que la resta de les quotes suportades per l’adquisició de béns i serveis relacionats amb aquesta activitat.

En qualsevol cas, l’afectació del combustible i la resta de béns i serveis emprats al vehicle a l’activitat empresarial o professional l’ha de provar el subjecte passiu per qualsevol mitjà de prova admès en dret».

Normativa:

 

Conclusió:

  1. L’afectació a l’activitat econòmica a l’IVA es pot determinar de manera parcial, a diferència de l’IRPF. Per tant, no cal l’afectació directa i exclusiva.
  2. La mateixa regla és aplicable a les despeses per subministraments i manteniment relatives al bé.
  3. El subjecte passiu haurà de provar tant l’afectació, total o parcial, del bé a l’activitat com, en conseqüència, la deducció total o parcial de les quotes d’IVA suportades en la seva adquisició i en els subministraments o manteniments que se li facin.