Claus de les mesures urgents per a la Reforma Laboral

D’acord amb el Reial Decret Llei 32/2021, les principals claus de la Reforma Laboral per al 2022 són les següents:

1. Contractes temporals

Tres mesos per adaptar els contractes temporals vigents a la nova legislació.

Les modificacions relacionades amb la contractació entren en vigor el 30/03/2022.

 1. Desapareix la possibilitat de celebrar contractes per obra o servei determinat.
 2. Nomès podrà celebrar-se el contracte de duració determinada per circumstàncies de la producció (art. 15 de l’Estatut dels Treballadors) o per substitució de persona treballadora.
 3. Es redueix l’encadenament dels contractes per considerar a una persona fixa (de 24 a 18 mesos) segons l’art. 15.5 de l’Estatut dels Treballadors.
 4. Es potencia el contracte fixe discontinu (Art. 16 de l’Estatut dels Treballadors)
 5. S’estableix un règim transitori aplicable als contractes de duració determinada celebrats abans del 31/12/2021 (D.T. 3a del RDL 32/2021)
 6. Es fixa una cotització adicional en contractes de duració determinada (Art 151 LGSS)

2. Convenis Col.lectius

Es reverteix la prevalença del conveni d’empresa en favor del sectorial.

 1. El conveni d’empresa prevaleix sobre el sectorial, a excepció de la regulació del salari i els seus complements (art 84 de l’Estatut dels Treballadors)
 2. Seguirà existint la desvinculació sectorial–Els salaris no podran ser inferiors a los del conveni sectorial.
 3. Es recupera l’ultraactivitat. El conveni no decaurà fins que no es signi un nou.

3. Formació

Dos tipus: formació en alternança de treball i per a l’obtenció de pràctica professional.

 1. Contracte formatiu en alternança amb el treball retribuït: es limita el contracte de formació per a joves de fins a 30 anys. La seva duració mínima serà d’entre 3 mesos a 2 anys (art. 11.2 de l’Estatut dels Treballadors).
 2. Contracte formatiu per a l’obtenció de pràctica professional adequada al nivell d’estudis: es limita per un període d’entre 6 i 12 mesos i es podrà utilitzar durant els 3 anys posteriors a l’acabament dels estudis (Art. 11.3 de l’Estatut dels Treballadors)
 3. Es redactarà l’Estatut del Becari. (Termini de 6 mesos)

4. Subcontractació

El contractes i subcontractes han de complir el conveni del sector de l’activitat que desenvolupen.

 1. El conveni col.lectiu d’aplicació per a les empreses contractistes i subcontractistes serà el del sector de l’activitat desenvolupada en la contrata o subcontrata, amb independència del seu objecte social o forma jurídica, a excepció de que existeixi un altre conveni sectorial aplicable (Art. 42.6 de l’Estatut dels Treballadors):
 2. Quan l’empresa contractista o subcontractista tingui un conveni propi, s’aplicarà aquest segons els termes de l’art. 84 de l’Estatut dels Treballadors.

5. ERTE

Es posarà en marxa el mecanisme RED de flexibilitat i estabilització del treball.

1) Nova redacció art. 47 de l’Estatut dels Treballadors

 1. ERTE ETOP – El període de consultes tindrà una duració no superior a 15 dies. En el supòsit d’empreses de menys de 50 treballadors, la duració del període de consultes no serà superior a 7 dies.
 2. ERTE ETOP – S’afegeix una regulació permanent per als ERTE per impediments o limitacions en l’activitat.
 3. Es fixen exoneracions permanents per a ERTE força major (90%) i ETOP (20%) vinculades a la formació. (D.A. 25 de l’Estatut dels Treballadors).

2) Art. 47 bis de l’Estatut dels Treballadors

Mecanisme RED. Aquests nous ERTE seràn activats pel Consell de Ministres i les empreses podràn acollir-se prèvia consulta amb la RLT.

Dos modalitats:

 1. Cíclica–quan s’apreciï una cojuntura macroeconòmica general que aconselli l’adopció d’instruments adicionals d’estabilització amb una duració màxima d’un any. Exoneracions del 60%, 30%, i 20%. (Art. 47bis 1a de l’Estatut dels Treballadors).
 2. Sectorial–quan en un determinat sector o sectors d’activitat s’aprecien canvis permanents que generin necessitats de reqüalificació i de processos de transició professional de les persones treballadores, amb una duració inicial màxima d’un any i la possibilitat de dos pròrrogues de sis mesos cadascuna. Exoneracions del 40% si l’empresa desenvolupa accions formatives. (D.A. 25a de l’Estatut dels Treballadors).

 

Normativa:

 

Font: Boletín Oficial del Estado