Si has decidit comptar amb un familiar perquè treballi a la teva empresa has de saber que hi ha la figura de l’autònom col·laborador. És interessant comptar amb aquesta figura? Per què? Esbrina quins requisits i obligacions estan associades a l’autònom col·laborador i decideix si pot ser una inclusió que aporti beneficis econòmics al teu negoci.

Què és l’autònom col·laborador i quins són els requisits?

L’autònom col·laborador és el familiar directe del treballador autònom que és contractat per treballar al negoci i s’ajusta als requisits que estableix la Seguretat Social.

Segons la Seguretat Social per donar-se d’alta com a autònom col·laborador cal reunir les condicions següents:

 • Ser més gran de 16 anys.
 • Ser familiar directe, és a dir, descendent, ascendent, cònjuge o un parent per afinitat, consanguineïtat o adopció de primer o segon grau: pares, fills, germans, sogres, cunyats, néts, avis… En aquesta categoria no s’inclouen els cosins, oncles, nebots o besnéts.
 • Que no siguin treballadors per compte aliè.
 • Que convisquin a la mateixa llar o estiguin a càrrec de l’autònom titular (és a dir, que siguin econòmicament dependents), per demostrar que pertanyen a la unitat familiar i poden donar-se d’alta com a autònoms col·laboradors.
 • Si treballen al mateix lloc de desenvolupament del negoci de forma habitual: Si el treball es realitza de forma esporàdica no caldrà contemplar la contractació

Interessa adoptar aquesta figura?

Quan es compleixen totes les condicions esmentades és convenient passar a ser un autònom col·laborador i no un treballador per compte d’altri. Ara bé, cal tenir en compte que:

 • Per contractar aquesta figura els titulars no poden exercir el negoci a través d’una societat limitada, ja que només poden comptar amb col·laboradors els autònoms individuals.
 • Els autònoms hauran de mantenir les condicions anteriorment esmentades per continuar optant a aquesta figura ja que, en el moment en què en canviïn algunes hauran de ser contractats com a treballadors per compte d’altri.
 • El familiar contractat no podrà optar a prestacions per desocupació.
 • És important que l’autònom titular no hagi realitzat cap acomiadament improcedent durant l’any anterior a la data de l’alta del col·laborador. De la mateixa manera, haurà de mantenir aquesta figura fins a sis mesos després que culmini el període de bonificació de les quotes que comentarem més endavant.

D’altra banda, caldrà valorar cada cas de manera individual per determinar si la decisió és encertada o no.

Obligacions de l’autònom col·laborador i de l’autònom titular

L’autònom col·laborador cotitza al Règim d’Autònoms de la Seguretat Social, com qualsevol treballador per compte propi. La diferència està en el règim fiscal, ja que té obligacions diferents de les d’un autònom comú. Aquestes són:

 • La principal diferència entre els autònoms comuns i els col·laboradors és que aquests últims en donar-se d’alta al RETA (Règim Especial de Treballadors Autònoms) no ho han de fer també a Hisenda. Per tant, no hauran de pagar IVA i IRPF trimestralment com l’autònom titular.
 • L’autònom col·laborador percep els seus ingressos de l’autònom per a qui treballa.
 • Presentar la Declaració de la Renda i tributar en funció dels ingressos obtinguts en nòmina, com ho faria un treballador per compte d’altri.

L’autònom titular:

 • L’autònom titular serà responsable d’abonar els ingressos del col·laborador en forma de nòmines segons la categoria professional que correspongui. Per tant, paguen les cotitzacions a la Seguretat Social. Com a avantatge, és important assenyalar que l’autònom podrà comptabilitzar aquestes partides com a despeses deduïbles del negoci a l’hora de presentar les declaracions d’impostos.
 • Encara que paga les quotes de la Seguretat Social del col·laborador, en els primers 18 mesos després de donar-se d’alta a la Seguretat Social es podrà beneficiar d’una bonificació del 50% a les quotes mensuals. Passat aquest temps, la bonificació serà del 25% durant sis mesos més.

Esperem que aquest article t’hagi resultat útil i sàpigues quan contractar un familiar com a autònom col·laborador.