Què és el bo jove de lloguer?

El Bo Jove de Lloguer és una ajuda de 250 euros mensuals durant un termini de 2 anys per a cada jove, sempre que tingui una font regular d’ingressos i els ingressos de la unitat de convivència siguin inferiors a 3 IPREM (Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples) -ingressos anuals de 24.318,84 euros-.

Aquest ajut es concedeix per a joves que lloguin habitatges de fins a 600 euros/mes. Això sense perjudici que en alguns supòsits acordats pel Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana i la comunitat autònoma corresponent pugui ascendir als 900 euros/mes.

En el cas dels lloguers d’habitació, aquests límits de preu seran de fins a 300 euros per habitació, un topall que es podrà elevar fins als 450 euros si així ho estableix la comissió de seguiment.

En tot cas, l’habitatge arrendat haurà de tenir la consideració d’habitatge habitual i permanent.

Requisits per ser beneficiari del Bo Jove de Lloguer

Podran ser beneficiàries dels ajuts del Bo Lloguer Jove les persones físiques majors que reuneixin tots i cadascun dels requisits següents:

a) Ser persona física i tenir fins a 35 anys (inclusivament) en el moment de sol·licitar l’ajuda.

b) Posseir la nacionalitat espanyola, o la d’algun dels Estats membres de la Unió Europea o de l’Espai Econòmic Europeu, Suïssa, o el parentiu determinat per la normativa aplicable. En el cas de les persones estrangeres no comunitaris s’han de trobar en situació d’estada o residència regular a Espanya.

c) Ser titular o estar en condicions de subscriure, com a persona arrendatària, un contracte d’arrendament d’habitatge formalitzat en els termes de la LAU o, en qualitat de persona cessionària, d’un contracte de cessió d’ús. En cas de lloguer d’habitació no és exigible que la formalització sigui en els termes de la LAU.

d) Disposar almenys d’una font regular d’ingressos que et reporti unes rendes anuals, inclosos els de les persones que tinguin el domicili habitual i permanent a l’habitatge arrendat o cedit, constin o no com a titulars del contracte d’arrendament o cessió, iguals o inferiors a 3 vegades l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples (IPREM). En el supòsit de lloguer d’habitació no s’inclourà la renda de les persones que tinguin el domicili habitual i permanent a l’habitatge, només es consideraran les de la persona física arrendatària.

Com s’abonarà l’ajuda del Bo Jove de Lloguer?

El Bo Lloguer Jove s’abonarà a la persona beneficiària o a l’entitat col·laboradora corresponent, amb caràcter general, de forma periòdica, si és possible mensual.

Es podran fer pagaments anticipats i abonaments a compte sense exigència de garantia o aval als beneficiaris.

Com tributa el Bo Jove de Lloguer?

Té la consideració de guany patrimonial com a renda de la base imposable general.

D’acord amb el que estableix l’article 45 de LIRPF:

«Formaran la renda general els rendiments i els guanys i les pèrdues patrimonials (…) que no tinguin la consideració de renda de l’estalvi».

La tarifa aplicable serà la que conté l’article 63 de la LIRPF en comunió amb la tarifa que correspongui a cada comunitat autònoma.

Segons els que preveu  l’article 14.2 c) de la LIRPF:

” Els guanys patrimonials derivats d’ajuts públics s’imputaran al període impositiu en què tingui lloc el cobrament.”

Per tant, l’ajuda s’haurà de declarar en el moment que es cobri.

Conclusió:

Els ajuts són positius per als joves, sempre i quan no impliqui:

L’augment de les obligacions fiscals per al perceptor; i per tant, l’obligació de presentar declaració de la renda i/o augment de la quantia a satisfer.

Normativa: